Privacy

Stichting Huisartsenpost Amstelland en uw persoonsgegevens

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers van de Stichting Huisartsenpost Amstelland (SHA) bepaalde persoonsgegevens van u vast. Bij persoonsgegevens gaat het niet alleen om uw contactgegevens, geboortedatum en uw medische informatie die elektronisch worden geregistreerd, maar bijvoorbeeld ook om de telefoongesprekken tussen u en de triagist (gediplomeerd doktersassistente /verpleegkundige) of de huisarts. Voor de bescherming van uw privacy is de SHA gebonden aan wetgeving. Hieronder vindt u informatie over de wettelijke eisen en de manier waarop de SHA hiermee omgaat.

Medisch Beroepsgeheim

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft elke arts en zijn medewerkers een beroepsgeheim. Dat betekent dat zij enkel medische informatie mogen uitwisselen met andere zorgverleners bij wie u op dat moment in behandeling bent. In alle andere gevallen moet de arts u toestemming vragen om informatie uit uw medisch dossier door te geven.

Rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

Naast de WGBO is de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze wet legt instellingen bepaalde verplichtingen op en geeft u als patiënt een aantal rechten. Om gebruik te maken van uw rechten kunt u contact opnemen met het secretariaat van Huisartsenpost Amstelland.  

 • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens;
 • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens;
 • Recht om vergeten te worden.
 • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

a) Personalia/identificatiegegevens

 • Naam, meisjesnaam, voorletter(s), voorvoegsel, titel, adres, postcode, woonplaats

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Telefoonnummer

 • Eigen huisarts/passant

b) Financieel/administratieve gegevens

 • Verzekeringsgegevens

 • Burger Service Nummer (BSN-nummer)

 • Behandelend arts

 • Soort consult (telefonisch, visite door huisarts, consult op de huisartsenpost)

 • Contactadres 

  c) Medische gegevens

 • Uitkomsten gesprek met assistent (triage)

 • Onderzoek- en diagnosegegevens van de huisarts

 • Medicijngebruik

Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

Uw personalia/identificatiegegevens worden o.a. geregistreerd om:

 • Na te gaan wat uw hulpvraag is en hoe en door wie u het best geholpen kunt worden

 • Uw eigen huisarts, na afloop van uw contact met de huisartsenpost, op de hoogte te stellen van uw hulpvraag en het advies / de behandeling die u heeft ontvangen.

 • Deze gegevens in noodgevallen snel door te kunnen geven aan de ambulancedienst.

  De financieel/administratieve gegevens worden geregistreerd om:

  Zorgkosten te declareren aan uw zorgverzekeraar.

  Er worden geluidsopnamen van telefoongesprekken gemaakt om:

 • Het verloop van een telefoongesprek na te kunnen gaan in het geval van een klacht of incident;

 • De kwaliteit van de telefoongesprekken en de bepaling van de urgentie door de triagist/huisarts te toetsen.

  Op de huisartsenpost zijn camera’s aanwezig om:

  De veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen en om toezicht te houden op de gezondheidstoestand van u en andere patiënten in de wachtkamer.

  Geanonimiseerde gegevens:

  Geanonimiseerde gegevens kunnen gebruikt worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek en statistiek en scholing van huisartsen en artsen in opleiding tot specialist (AIOS).

  Beveiliging en bewaartermijn van uw gegevens

  Uw persoonsgegevens worden veilig opgeslagen en bewaard, zodat ze niet in handen van onbevoegden kunnen komen noch verloren kunnen gaan. De wettelijke bewaartermijn van persoonsgegevens is 15 jaar. Camerabeelden worden voor een periode van 7x24 uur bewaard.

  Wie heeft er inzage in uw persoonsgegevens?

  Tijdens de zorgverlening hebben de betrokken triagist/huisarts inzage in uw persoonsgegevens. In protocollen en procedures is vastgelegd wie, wanneer verder bevoegd is om kennis te nemen van persoonsgegevens. Alle betrokkenen gaan secuur met uw persoonsgegevens om en zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.

   

  Inzage in uw medisch dossier

  Het medisch dossier is een belangrijk hulpmiddel om beter zicht te krijgen in uw gezondheidssituatie. Omdat het zo’n belangrijk hulpmiddel is, is het goed dat niet alleen uw eigen huisarts maar ook een waarnemend arts op de huisartsenpost kan beschikken over uw dossier. Daarom is er een koppeling gemaakt tussen de huisartsenpraktijken in de regio en de huisartsenpost. Middels deze koppeling kan de waarnemend huisarts een samenvatting van uw dossier inzien op de huisartsenpost. Mits u daarvoor toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts. Mocht u dit nog niet gedaan hebben, dan kunt u dit alsnog doen door een toestemmingsformulier in te leveren bij uw eigen huisarts (formulier is verkrijgbaar bij de balie van de huisartsenpost). Online toestemming geven via: https://www.volgjezorg.nl/toestemming

  De inzage in dit dossier vindt alléén plaats nadat u contact hebt opgenomen met de huisartsenpost. De artsen van de huisartsenpost gebruiken de samenvatting om u goed te kunnen helpen. Zij bewaren de samenvatting niet, zij hebben alleen op het moment dat er sprake is van een behandelrelatie inzage. Inzage is alleen mogelijk als u hiervoor toestemming hebt gegeven aan uw eigen huisarts.

  Klacht indienen betreffende privacy

  Natuurlijk helpt Huisartsenpost Amstelland u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt bij Huisartsenpost Amstelland een klacht betreffende uw privacy indienen via het online klachtenformulier, telefonisch of schriftelijk bij het secretariaat. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens Autoriteit Persoonsgegevens:

Postadres:                            Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

 Telefoonnummer:                088 – 1805 250

Website:                                https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Functionaris gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming is een medewerker aangesteld door Huisartsenpost Amstelland, die er op toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat de privacy van patiënten en medewerkers gewaarborgd wordt volgens de geldende privacywetgeving. U kunt contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via mailadres: anat.fuldauer@huisartsenpost-amstelland.nl

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden in het privacyreglement van de huisartsenpost. Klik hier

Privacystatement voor kinderen vindt u Hier

Vragen?

Indien u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft, kunt u contact opnemen:

Stichting huisartsenpost Amstelland

Laan van de Helende Meesters 8

1186 AM Amstelveen

020-4562006